“ทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ” เก็บหุ้น KC ได้ 14.9161%

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.แจ้งการได้มาหุ้นของ บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC โดย นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 6.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 6.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ แจ้งการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC โดยนายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.6618% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 14.9161% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 8.6618% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 14.9161% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket