ซีพีเอฟจับมือ DSM-Blonk ยกระดับระบบผลิตอาหารอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ซีพีเอฟเซ็นเอ็มโอยูบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกทั้ง DSM-Blonk Consultants เพื่อนำโซลูชันมาใช้วัดผลงานความยั่งยืนในธุรกิจปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรม หวังยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีควบคู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPF) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้แก่ บริษัทรอยัล ดีเอสเอ็ม (Royal DSM NV) ซึ่งเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมอาหารและปศุสัตว์ และบริษัทบล็องค์ (Blonk Consultants) องค์กรปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำนวัตกรรมโซลูชัน “SustellTM” เพื่อวัดผลงานด้านความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และหาแนวทางลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอาหารในธุรกิจสัตว์บก และต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์สีเขียวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

“ความร่วมมือในครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจหลักของซีพีเอฟ คือ การผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพสูง และรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดียิ่งขึ้นให้ผู้บริโภค อีกทั้งยังมาจากกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนการผลิต ซึ่ง SustellTM จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยกระดับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นน้ำของธุรกิจ สอดรับเทรนด์ของโลกในการผลิตอาหารที่สร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อม” นายประสิทธิ์กล่าว

นอกจากนี้ เทคโนโลยีของ DSM จะช่วยสนับสนุนการผลิตอาหารของซีพีเอฟ ที่มุ่งเน้นการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค เช่น การผลิตเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยโปรไบโอติก ซึ่งช่วยให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดยาปฏิชีวนะ และสารตกค้าง ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Product) แบบองค์รวมตั้งแต่ต้นทางวัตถุดิบอาหารสัตว์ จนถึงปลายทางเป็นอาหารสำเร็จรูป ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์และฉลากลดโลกร้อนรวม 790 รายการ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 1.418 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สร้างรายได้สีเขียวมากกว่า 32% ของรายได้ทั้งหมด

 

ด้านนายอิโว่ แลนส์เบอร์เก็น ประธานด้าน Animal Nutrition and Health บริษัท DSM Nutritional Products Company Limited กล่าวว่า ซีพีเอฟ และ DSM มีความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานในด้านการพัฒนาโภชนาการ จนมาถึงประเด็นด้านความยั่งยืน ซึ่งการนำระบบอัจฉริยะ SustellTM มาใช้จะช่วยให้ซีพีเอฟ สามารถทราบถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สูงในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ เช่น การปรับสูตรอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสัตว์ในแต่ละช่วงอายุ ทำให้สัตว์กินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามวัย ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการผลิตอาหารสัตว์ เป็นต้น และในด้านการตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่การผลิตในเชิงลึกที่แม่นยำมากขึ้น ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งตลาดโลกในระยะยาว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business