ก.ล.ต.พร้อมให้บริการอิเล็กทรอนิกส์แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ

เรื่องที่น่าสนใจ

ก.ล.ต. พร้อมให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (SEC Digital Services) และเดินหน้าพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ตามแผนการพัฒนาบริการดิจิทัล (SEC Digital Services Roadmap) สอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ก.ล.ต. ตอบรับนโยบายรัฐบาลเพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยจัดให้มีแผนการพัฒนาบริการดิจิทัล (SEC Digital Services Roadmap) ตั้งแต่ปี 2563 โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการที่ตอบโจทย์ประชาชนและภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้เปิดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วหลายรายการ และจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดภาระและค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและการเดินทางของประชาชนและภาคธุรกิจต่อไป”

ทั้งนี้ บริการอิเล็กทรอนิกส์ที่ ก.ล.ต. เปิดให้บริการไปแล้วนั้นครอบคลุมการรับส่งและออกเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยข้อมูล (SEC Open Data) การยกระดับบริการ เช่น บริการสืบค้นข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ (SEC Check First) การดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เปิดตัวระบบการรับข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-submission) ระยะที่ 2 และปรับปรุงระบบการรับจดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (OFAM PVD)

รวมทั้งล่าสุด ก.ล.ต. ได้เปิดตัวบริการ E-licensing สำหรับการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการได้แล้วตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยเริ่มจากใบอนุญาตประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล และจะมีการพัฒนาระบบรองรับใบอนุญาตประเภทอื่น เช่น ใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

ที่ผ่านมา การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ก.ล.ต. ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อบริการสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างภาครัฐทำให้ตรวจสอบความถูกต้องได้ สามารถลดสำเนาเอกสารทางราชการ ระบบมีความมั่นคงปลอดภัย มีกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของธุรกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 รวมทั้งมาตรฐานที่หน่วยงานรัฐกำหนด มาโดยตลอด

สำหรับการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-licensing) สามารถดำเนินการได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://bizportal.go.th/th/Business/PermitList ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ IT Service Desk โทร.1207 กด 3 กด 1 หรือทาง e-mail: [email protected]
ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ